GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY GOLCZEWO

Strona główna » Biuro prasowe

Biuro prasowe

Czy czeka nas kolejna zmiana przepisów?

W celu pra­wi­dło­wego gospo­da­ro­wa­nia odpa­dami należy pamię­tać, że każdy pod­miot w łań­cu­chu gospo­darki odpa­dami jest za nią odpo­wie­dzialny, to zna­czy każdy kto wytwa­rza odpady, a także pod­mioty, które je odbie­rają oraz te które je uniesz­ko­dli­wiają.
Racjo­nalna gospo­darka powinna być dosto­so­wana nie tylko do warun­ków lokal­nych, ale kosz­to­wać także mniej lub tyle samo, co roz­wią­za­nia zale­cane przez UE. Powinno dążyć się do powsta­wa­nia jak naj­mniej­szej ilo­ści odpa­dów, a także ich segre­ga­cji oraz powtór­nego wyko­rzy­sta­nia.
Na nie­ko­rzyść obec­nego sys­temu gospo­darki odpa­dami ist­nie­ją­cego w Pol­sce działa brak segre­ga­cji i wciąż duża masa odpa­dów tra­fia­ją­cych na skła­do­wi­ska odpa­dów. Pro­blem sta­nowi rów­nież niska świa­do­mość miesz­kań­ców doty­cząca odpo­wied­niego postę­po­wa­nia z odpa­dami (np. pro­blem nie­zgnia­ta­nych bute­lek i puszek, brak wie­dzy o pra­wi­dło­wej segre­ga­cji odpa­dów, spa­la­nie odpa­dów w gospo­dar­stwach domo­wych, ?dzi­kie? wysy­pi­ska odpa­dów, zasy­py­wa­nie odpa­dów w dołach). Dodat­kowo duża część miesz­kań­ców nie pro­wa­dzi przy­do­mo­wych kom­po­stow­ni­ków, w któ­rych można także zago­spo­da­ro­wać część odpa­dów.
W celu poprawy gospo­darki odpa­dami, aby obecny sys­tem mógł zacząć dzia­łać lepiej zno­we­li­zo­wano prze­pisy prawne, które rów­no­cze­śnie dosto­so­wano do wymo­gów unij­nych, aby osią­gać lep­sze wskaź­niki segre­ga­cji odpa­dów, ich odzy­sku i recy­klingu.
O nowym sys­te­mie gospo­darki odpa­dami na tere­nie Gmina można prze­czy­tać na spe­cjal­nie do tego utwo­rzo­nej stro­nie golczewo.greenkey.pl W chwili obec­nej Gmina jest w trak­cie opra­co­wy­wa­nia sze­regu doku­men­tów, które umoż­li­wią wpro­wa­dze­nie nowego sys­temu.
Wpro­wa­dze­nie nowego sys­temu ma umoż­li­wić zapla­no­wa­nie racjo­nal­nych dzia­łań pro­gra­mo­wych na dal­sze lata i polep­sze­nie efek­tyw­no­ści ist­nie­ją­cego już sys­temu gospo­darki odpa­dami na tere­nie gminy. Zawarte w nim roz­wią­za­nia orga­ni­za­cyjne oraz logi­styczno ? tech­niczne przy­czy­nią się do wła­ści­wego, zgod­nego z wymo­gami ochrony śro­do­wi­ska, zago­spo­da­ro­wa­nia powsta­ją­cych odpa­dów.
Mimo, iż ustawa została dopiero co uchwa­lona, to już na począt­ko­wym eta­pie jej obo­wią­zy­wa­nia widoczne są liczne pro­blemy, które powo­dują nie­zro­zu­mie­nie prze­pi­sów lub trud­no­ści z dosto­so­wa­niem nowych prze­pi­sów do warun­ków lokal­nych, które w każ­dej gmi­nie są różne.
W chwili obec­nej trwają prace nad nowe­li­za­cją ustawy. Dąży się m. in. do tego aby zapro­po­no­wane roz­wią­za­nia umoż­li­wiały gmi­nom racjo­nalną i ela­styczną poli­tykę w zakre­sie usta­le­nia opłat za odbie­ra­nie odpa­dów komu­nal­nych od wła­ści­cieli nie­ru­cho­mo­ści i gospo­da­ro­wa­nia tymi odpa­dami. Zapro­po­no­wane poprawki mają dawać przede wszyst­kim moż­li­wość róż­ni­co­wa­nia opłat, co ozna­cza, że na tere­nie jed­nej gminy moż­liwe będzie wpro­wa­dze­nie róż­nych metod usta­le­nia opłat za gospo­da­ro­wa­nie odpa­dami, a co za tym idzie róż­nych wyso­ko­ści opłat. Zmiany mają dawać także moż­li­wość finan­so­wa­nia przez gminy z opłat pobra­nych za gospo­da­ro­wa­nie odpa­dami komu­nal­nymi wypo­sa­że­nia nie­ru­cho­mo­ści w pojem­niki, a także worki do zbie­ra­nia odpa­dów komu­nal­nych oraz utrzy­my­wa­nie ich w nale­ży­tym sta­nie.
Należy zauwa­żyć, że mimo wzbu­dza­nia wielu kon­tro­wer­sji i nie­zgod­no­ści, pod­pi­sana w dniu 1 lipca 2011 r ustawa o zmia­nie ustawy o utrzy­ma­niu czy­sto­ści i porządku w gmi­nach, ma przede wszyst­kim na celu popra­wie­nie jako­ści i opty­ma­li­za­cję funk­cjo­no­wa­nia gospo­darki odpa­dami w skali lokal­nej, co będzie prze­kła­dać się na poprawę efek­tyw­no­ści w skali regionu i woje­wódz­twa, zarówno w aspek­cie roz­woju gospo­dar­czego, eko­no­micz­nego, spo­łecz­nego jak i w aspek­cie eko­lo­gicz­nym. Ma to szcze­gólne zna­cze­nie w kon­tek­ście wypeł­nia­nia zało­żeń Kra­jo­wego Planu Gospo­darki Odpa­dami oraz dyrek­tyw unij­nych, zakła­da­ją­cych znaczne ogra­ni­cze­nie ilo­ści odpa­dów tra­fia­ją­cych na skła­do­wi­ska.
Wyma­gać będzie to nakładu sił i środ­ków finan­so­wych oraz sta­łego moni­to­ringu bie­żą­cych potrzeb jego dosto­so­wy­wa­nia do zmie­nia­ją­cych się warun­ków spo­łecz­nych i gospodarczych.